Wózki pytania na konserwatora

Wózki widłowe
Wózki konserwator
Wciągniki
Suwnice
Podesty
Diagramy udzwigu
Kontakt

Konserwator powinien się zapoznać z pytaniami dotyczącymi operatora, poniższe pytania są tylko rozszerzające jego wiedzę.Podać nazwę najważniejszego aktu prawnego związanego z działalnością dozoru technicznego.

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21. 12 .2000 r.Podać terminy przeglądów konserwacyjnych wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych.

Jeśli producent nie zaleci innaczej w DTR wózka to:
wózki pod pełnym dozorem – przegląd co 30 dni
wózki w dozorze ograniczonym- przegląd co 60 dniPodać, jakie są obowiązki konserwatora oraz gdzie są one opisane.
Zakres obowiązków konserwatora został opisany w rozporządzeniu o dozorze technicznym z dnia 29.10.2003 r., art.14.1.
Najważniejsze obowiązki konserwatora:
przestrzeganie instrukcji eksploatacji;
terminowe dokonywanie przeglądów konserwacyjnych, w tym sprawdzanie:
-stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych oraz cięgien nośnych i ich zamocowań;
-działania elementów bezpieczeństwa i ograniczników ruchowych;
-działania urządzeń sterujących, sygnalizujących i oświetleniowych;
prawidłowości obsługi UTB;
o ile instrukcja nie mówi inaczej, sprawdzanie przez oględziny, nie rzadziej niż co 12 miesięcy:
-konstrukcji nośnej, w szczególności połączeń spawanych, nitowanych i rozłącznych;
-instalacji ochrony przeciwporażeniowej;
bieżące usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu UTB
odnotowywanie z podaniem daty i potwierdzenie podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności;
wyłączenie z eksploatacji niesprawnego wózka, niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie eksploatującego wraz z wpisem do dziennika konserwacji.Co nazywamy dozorem technicznym?

Dozorem technicznym nazywamy działania określone ustawą (ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 r. art.2. ), zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa przy eksploatacji urządzeń technicznychOmówić sposób przeprowadzenia próby szczelności układu hydraulicznego w wózkach jezdniowych podnośnikowych.

Przy pionowym ustawieniu masztu opadanie obciążenia nominalnego nie powinno przekraczać 10 cm w ciągu 10 minut dla wózków o udźwidu do 10T lub 20 cm dla wózków o udzwigu powyżej 10T. Przy układzie pochyłym i obciążeniu rzeczywistym (wyikajacym z diagramu udzwigu dla wysokosci 2,5 metra lub wysokosci maksymalnej dla wózka o wysokosci podnoszenia mniejszej niż 2,5 metra lub dla wysokości wyższej niż 2,5 jeśli na tej wysokości nie pracują jeszcze wszystkie siłowniki, czyli nie wysuneły się jeszcze conajmniej 10 cm każdy).
odchylenie od pionu nie może przekroczyć 5 stopni w czasie pierwszych 10 minut bądź 0,5 stopnia na minutę.
Jeśli mowa o wózku specjalizowany – norma Pn – En 1459 określa, że :
opadanie ładunku spowodowane przez przecieki w układzie hydraulicznym (składowa pionowa), przy najmniej korzystnym jego położeniu (wysuniete wszystkie siłowniki), nie powinna przekraczać 150 mm w czasie 10 minut w normalnej temperaturze w układzie hydraulicznym.mówić zabezpieczenia w układach hydraulicznych wózków jezdniowych podnośnikowych.

zawory zwrotne sterowane – chronią przed skutkami pęknięć przewodów zasilających siłownik;
zawory dławiące – ograniczają maksymalne dopuszczalne prędkości ruchów roboczych;
zawory przelewowe – ograniczają maksymalne cieśnienie w poszczególnych sekcjach;
zawory bezpieczeństwa – ograniczają maksymalne dopuszczalne ciśnienie całego układu hydraulicznego;Omówić rodzaje stosowanych opon na wózku oraz kryteria ich oceny.

opony pneumatyczne – bieżnik 1,6 do 2 mm, zwykle jest wskaźnik zużycia na oponie
opony pełne maksymalne zużycie określa rant graniczny na boku opony.Podać sposób postępowania w przypadku zaistnienia wypadku podczas eksploatacji wózka jezdniowego podnośnikowego.

W pierwszej kolejności należy zadbać o własne bezpieczeństwo (np. odłączyć zasilanie wózka);
Następnie:
udzielić pomocy poszkodowanemu;
wezwać służby ratunkowe;
powiadomić przełożonego lub służby bhp;
powiadomić UDT.Podać prawidłowy sposób prowadzenia dziennika konserwacji wózka jezdniowego podnośnikowego.

Prawidłowo prowadzony dziennik powinien zawierać wpisy dokonywane co 30 dni lub tak często, jak wskazuje na to instrukcja obsługi. Wpis powinien składać się z następujących elementów:
data dokonania czynności;
stwierdzenie czy urządzenie jest „sprawne”;
potwierdzenie w formie podpisu dokonywanych czynności konserwujących;
dane umożliwiające identyfikację urządzenia;
imię i nazwisko konserwatora, numer uprawnień.Opisz konstrukcję łancucha płytkowego 4x4

ŁańcuchyJakie dokumenty należy dostarczyć inspektorowi na badanie po wymianie łańcucha?

Deklaracja zgodnosci łańcucha
Poświadczenie producenta określajce minimalną siłe zrywajacą łancuch